หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสอนภาษา

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ หรือ เรียนในห้อง
เรียนเป็นกลุ่ม หรือเรียนตัวต่อตัว กับครูเจ้าของภาษา

C.E.N ผู้เชี่ยวชาญคอร์สเรียนภาษาออนไลน์

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เปิดหลักเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และ ตัวต่อตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว เช่น หลักสูตรสนทนาธุรกิจ หลักสูตรติวสอบ TOEFL TOEIC GMAT GRE หลักสูตร Phonics โดยเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

นอกจากการเรียนเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ยังมีบริการจัดส่งครูไปตามโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามความต้องการของลูกค้าได้ พร้อมทั้งยังมีบริการจัดอบรมจัดสอนให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Phonics and Spellings

  • Young Juniors สำหรับอนุบาล มี 3 ระดับ ระดับละ 40 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง
  • Juniors or Teens มี 5 ระดับ ระดับละ 40 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง
  • Adults มี 5 ระดับ ระดับละ 40 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 200 ชั่วโมง


ครูผู้สอนจะสอนให้น้องๆ ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธี พยัญชนะ A-Z และพยัญชนะประสมกับสระเป็นคำๆ ทั้งเสียงสั้นและเสียงยาว การสะกดคำให้ถูกต้อง เมื่อน้องๆ เรียนจบหลักสูตรนี้ น้องจะสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะ และคำในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English Courses for Juniors and Teens (GEC)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับประถม

  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ใช้เวลาเรียน 3 คอร์ส แต่ละคอร์สใช้เวลาเรียน 42 ชั่วโมง รวม 3 คอร์ส ใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง
  • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับประถม Level 1-6 แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 3 คอร์ส แต่ละคอร์สใช้เวลาเรียน 42 ชั่วโมง รวม 3 คอร์ส ใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English Courses for Juniors and Teens (GEC) ช่วยฝึกทักษะวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อนำมาปรับปรุงทักษะที่ขาดโดยการฝึกพูดคุย สนทนากับครูต่างชาติเจ้าของภาษาเพื่อสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออก

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Intensive English Courses for Juniors and Teens (ISC) ต้องผ่านหลักสูตร GEC ก่อน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Intensive English Courses for Juniors and Teens (ISC) เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ Level 7-12 แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 3 คอร์ส แต่ละคอร์สใช้เวลาเรียน 42 ชั่วโมง รวม 3 คอร์ส ใช้เวลาเรียน 126 ชั่วโมง โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT PAT หรือต้องการสอบTOEFL, TOEIC, IELTS, etc. จากครูต่างชาติเจ้าของภาษา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English Courses for Adults

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่โดยจะแบ่งระดับตั้งแต่ Starter – Advanced ครูต่างชาติที่มากประสบการณ์ในการสอนผู้ใหญ่ มีทั้งหมด 7 ระดับ ในแต่ละระดับใช้เวลา 120 ชั่วโมง ทุกๆ 40 ชั่วโมงจะมีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษา C.E.N. จำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 6-8 คน ต่อ 1 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่า การเรียนภาษาที่ C.E.N. มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Business English Course for Adults

หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในด้านธุรกิจ โดยจะแบ่งระดับตั้งแต่ Elementary - Advanced ครูต่างชาติที่มากประสบการณ์ในการสอนผู้ใหญ่ มีทั้งหมด 5 ระดับ ในแต่ละระดับใช้เวลา 120 ชั่วโมง โดยทุกๆ 40 ชั่วโมง ครูจะทดสอบว่าผู้เรียนสามารถผ่านจุดประสงค์ที่ได้กำหนดในแผนการเรียนหรือไม่ หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซักถามครูและถกปัญหาในเชิงธุรกิจได้ตลอดเวลา โดยครูจะเน้นให้ผู้เรียนกล้า และมั่นใจที่จะถกปัญหา ขึ้นอยู่กับหัวข้อนั้นๆ ในห้องเรียน โดยเริ่มต้นจากการแนะนำหัวข้อที่จะเรียน จุดประสงค์ในการเรียนหัวข้อนี้ และทักษะความรู้ที่ครูคาดหวังให้ผู้เรียนได้รับ โดยครูจะแนะนำไวยากรณ์ คำศัพท์ด้านธุรกิจ และสำนวนต่างๆ ที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ โดยจะเน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน และการสนทนาเชิงธุรกิจ รายงานหน้าชั้น เป็นรายบุคคล คู่ หรือ เป็นกลุ่มขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และระดับชั้น การเขียนจดหมายโต้ตอบด้านธุรกิจ การเขียนอีเมล์ ฯลฯ ดังนั้น โรงเรียนสอนภาษา C.E.N. จำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 6-8 คน ต่อ 1 กลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจว่า การเรียนภาษาอังกฤษที่ C.E.N. มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

 

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ยังเปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English Courses , Intensive English Courses ในทุกระดับชั้น พร้อมเปิดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และตัวต่อตัวโดยอาจารย์และทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษาคอยดูแล เพิ่มโอกาสเติบโตในการทำงาน ด้วยคอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่สามารถจัดเวลาเรียนเองได้ สอนโดยครูต่างชาติพร้อมลดจุดด้อย เสริมจุดแข็งในภาษาอังกฤษ ทำให้คุณพัฒนาขึ้นภายใน 3 – 6 เดือน สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

ทำไมถึงควร เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว

  

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ตัวต่อตัว อื่นๆ ที่น่าสนใจ


Social talk with Foreign teachers ในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 17.00 น. ทาง โรงเรียนสอนภาษา C.E.N. จะเปิดบริการให้นักเรียนทุกท่านที่เรียนหลักสูตรปกติ ตั้งแต่เด็ก – ผู้ใหญ่ โดยมีทั้งกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้ใหญ่ สามารถเข้ามาคุยแบบสนุกๆ เฮฮา ไร้ความเครียดกับครูต่างชาติที่ประจำอยู่ ณ เวลานั้นๆ เพื่อฝึกฝนพูดภาษาอังกฤษ สไตล์ สบาย สบาย สร้างความมั่นใจ โดยไม่มีการกำหนดเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวมาก่อน การพูดภาษาอังกฤษโดยแบบสบายๆ จะสามารถทำให้ผู้พูดไม่รู้สึกเกร็ง และสามารถพูด หรือถามอะไรกับคุณครูก็ได้ ซึ่งจะทำให้การพูดเป็นไปอย่างธรรมชาติ

ระหว่างเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว

  • สื่อการสอนที่เป็นระบบเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย Vocabulary, Grammar, Functions และ Phonology
  • ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมา และฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมประกอบการสอน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ประกอบกับได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน
  • ประเมินผลเพื่อดูการพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียนพร้อมแนะนำ และให้คำปรึกษา
  • สอนโดยอาจารย์ฝรั่ง อาจารย์เอเชีย และอาจารย์ไทย ปริญญาโท จากต่างประเทศระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์
  • สอนโดยเน้นหลักไวยากรณ์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ระดับสูง โดยใช้เทคนิคการเรียนหลักไวยากรณ์ จากดนตรี และเสียงเพลง เพื่อทำให้การเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้หลักภาษาไปใช้จริง
 


คอร์สภาษาอังกฤษที่สอน

โปรโมชั่น / ราคา

คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็ก

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง เพียง 8000 บาท

คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง เพียง 9900 บาท

คอร์สเรียนตัวต่อตัว คอร์สติวเข้ม
IELTS,TOEFL,TOEIC

ปกติชมละ 1000 เหลือเพียง 800 (20 ชั่วโมงขึ้นไป)

คอร์สเรียนตัวต่อตัว คอร์สติวเข้ม GED,IGCSE,SAT

ปกติชมละ 1000 เหลือเพียง 900 (20 ชั่วโมงขึ้นไป)

คอร์สเรียนตัวต่อตัว คอร์สติวเข้ม HSK

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง เพียง 9900 บาท

สอนโดยอาจาย์ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

คอร์สกลุ่มภาษาอังกฤษเรียนวันเสาร์ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

คอร์สภาคเช้า สำหรับระดับผู้เริ่มเรียน และระดับเบื้องต้น (9.00-12.00)

คอร์สภาคบ่าย ส าหรับระดับกลาง และระดับสูง (13.00-17.00) 

คอร์สละ 42 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 200 = 8,400

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

(ประเทศอังกฤษ แคนาดาอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้)

คอร์สกลุ่มภาษาอังกฤษเรียนวันเสาร์ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

คอร์สภาคเช้า สำหรับระดับผู้เริ่มเรียน และระดับเบื้องต้น (9.00-12.00)

คอร์สละ 42 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 = 16,800