ประวัติคุณครูผู้สอน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

T. Carl Allan Roe มีประสบการณ์สอน จาก 3 ประเทศ ประเทศไทย แมกซิโก และเวียดนาม ตั้งแต่ปี 2004 ถึง ปี2022
เป็นระยะเวลา18 ปี ทางด้านการศึกษา จบด้านปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก และได้รับประกาศนียบัตรการเป็นครู


T. Aaron Wilde มีประสบการณ์สอน 15 ปีจากประเทศ ญี่ปุ่น ยูเครน จีน และ อเมริกา การศึกษา สูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ ได้รับ (ใบรับรองการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ใหญ่)

T. Jude มีประสบการณ์สอนที่โรงเรียนในประเทศไทยเป็นเวลา 6 ปี จบการศึกษาจากประเทศ ฟิลิปปินส์ในสาขาศิลปศาสตร์การสื่อสาร

T. Yeza จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศภูฐานในสาขาธุรกิจ

 

T.Kunaal มีประสบการณ์สอน 8 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮิมาลายาน สามารถสอน TOEIC TOFEL IELT ได้ทั้งหมด

T.Karrine มีประสบการณ์สอน 8 ปี จบการศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมินนาดาว ประเทศฟิลิปปินส์

T.Mohsin มีประสบการณ์สอน 4 ปี จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสามารถสอน IELTS TESOL TEFL ได้ทั้งหมด